Betalingsvoorwaarden Pure & Innocent

● Je kunt betalen met iDeal via Marktplaats. Wanneer je betaalt, ga je akkoord met de aankoop- en betalingsvoorwaarden van Marktplaats.

● Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

● Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

● De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Pure & Innocent te melden.

● Indien bij betaling achteraf de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Pure & Innocent is gewezen op de te late betaling en Pure & Innocent de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Pure & Innocent gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 10,-. Pure & Innocent kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.