Klachtenafhandeling Pure & Innocent

● Pure & Innocent beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

● Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, indien mogelijk met foto’s, worden ingediend bij Pure & Innocent (info@pure-and-innocent.com).

● Bij Pure & Innocent ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Pure & Innocent binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

● De consument dient Pure & Innocent in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.