Retourvoorwaarden Pure & Innocent

● Er geldt een bedenktijd van 30 dagen na aankoop.

● Tijdens de bedenktijd van 30 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Indien het product op een manier gebruikt is die niet noodzakelijk is voor het beoordelen van de eigenschappen en functionaliteit, zal Pure & Innocent de kosten van de waardevermindering in rekening brengen.

● Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Pure & Innocent.

● Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Pure & Innocent. Dit hoeft niet als Pure & Innocent heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

● De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Pure & Innocent verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Alle accessoires en het verpakkingsmateriaal dienen te worden geretourneerd. Eventuele transportschade ten gevolge van het slecht inpakken van het product wordt bij de consument in rekening gebracht.

● Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument is zelf verantwoordelijk voor een eventuele retourzending. Wanneer de retourzending bijvoorbeeld kwijtraakt, valt dat onder deze verantwoordelijkheid. Verstuur een retourzending daarom met Track & Trace code en bewaar de bon.

● De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Pure & Innocent niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Pure & Innocent aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

● Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

● Als Pure & Innocent de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

● Pure & Innocent vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Pure & Innocent in rekening gebracht indien de gehele bestelling geretourneerde wordt, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Pure & Innocent aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

● Pure & Innocent gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

● Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Pure & Innocent de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

● Pure & Innocent kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht:
– Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de (financiële) markt waarop de Pure & Innocent geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
– Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
– Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.